Brugerråd

Et overblik over brugerrådets vedtægter

Brugerrådets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2019. 

Vedtægter for Brugerrådet
 • Målsætning
  • Centret skal fungere som et tilbud til Slagelse Kommunes pensionister og efterlønsmodtagere.

  • Her skal de kunne få støtte og vejledning til fysisk og intellektuel udfoldelse i den udstrækning centrets kapacitet formår.
 • Målgruppe
  • Alle pensionister og efterlønsmodtagere.

  • Alle over 60 år, som ikke opfylder betingelserne for efterløn.
 • Brugerrådet

  Brugerrådet består af: 

  • 5 brugerrådsrepræsentanter, som jævnligt deltager i centrets aktiviteter.

  • 2 suppleanter.

  • Centerlederen (ikke stemmeberettiget).

  • 1 ældrerådsrepræsentant, valgt af Ældrerådet (ikke stemmeberettiget).

  • Èt medlem af F.O.B.`s afdelingsbestyrelse (Afd. 55) kan deltage som observatør. (Afd. 55: Ældreboliger i Kongehaven og Eriksgade).

  • 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 • Indflydelse

  Kongehavecentret forvalter eget driftsbudget.

  Brugerrådet kan af driftsbudgettet søge midler til fremme af særlige aktiviteter. Ligeledes kan brugerne -gennem brugerrådet, søge midler i forbindelse med målrettede aktiviteter, projekter eller inventar.

  Brugerrådet kan anbefale eller indstille ansøgningerne overfor Kongehavecentrets bevilligende myndighed (ledelsen).

 • Formål
  • At fremme brugernes interesser i videst muligt omfang gennem indflydelse på centrets brug og funktioner.

  • Brugerrådet skal gennem samarbejde med personale og ledelse medvirke til, at alle stedets funktioner bliver tilgodeset og udnyttet bedst muligt.

  • Brugerrådet skal sørge for at fremme brugernes frivillige indsats i centeret.

  • Brugerrådet skal støtte og udvikle kontakten mellem alle grupper og - enkeltpersoner, som tilhører målgruppen og som benytter centret.

  • Brugerrådet skal fungere som talerør for de ”stille” brugere, og enhver kan henvende sig til en hvilken som helst af brugerrådets medlemmer med ideer og/eller kritik. Anonyme klager/kritik modtages ikke.

  • Brugerrådet skal sikre samarbejdet med F.O.B.`s afdelingsbestyrelse (Afd. 55)

  • Brugerrådet kan efter behov søge nedsat ad hoc udvalg til varetagelse af løbende opgaver f.eks.:
   • afholdelse af større arrangementer
   • pression overfor kommunen om større bevillinger eller udvidelse af centrets fysiske rammer
 • Formelle regler gældende for Brugerrådsmedlemmerne
  • Brugerrådsmedlemmerne har tavshedspligt, hvad angår personsager og i sager, der fra husets side forberedes til politisk behandling.

  • I personsager kan det være nødvendigt, at brugerrådet overvejer enkelte brugerrådsmedlemmers inhabilitet, mens sagen behandles.
 • Opgaver
  • At holde møde mindst 1 gang om måneden

  • At udforme dagsorden

  • At afvikle brugermøder

  • At deltage i arbejdsgruppernes møder

  • At vise engagement og medleven i husets virke

  • At samarbejde med personale og brugere

  • At modtage gæster

  • At søge fonds- og legatmidler

  • At indkalde til generalforsamling

  • Er ansvarlig for trufne beslutninger føres ud i livet

  • At etablere samarbejde med F.O.B.`s afdelingsbestyrelse (Afd. 55)
 • Generalforsamling, dagsorden og referat

  Generalforsamling

  Afholdes hvert år senest i marts måned. Der indkaldes med 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling holdes hvis Brugerrådet beslutter det, eller hvis mindst 60 brugere ønsker det ved underskriftindsamling.

  Generalforsamlingen offentliggøres i centret og i AKTIVISTEN

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Brugerrådets beretning
  4. Regnskab (kassererens beretning)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af brugerrådsmedlemmer
   • a) 3 medlemmer vælges i ulige år
   • b) 2 medlemmer vælges i lige år
   • c) 2 suppleanter hvert år
   • d) 1 revisor vælges i lige år
   • e) 1 revisor vælges i ulige år
   • f) 1 revisorsuppleant vælges hvert år
  7. Hvis man ønsker at opstille til brugerrådet, skal man have 2 stillere og indstillingen afleveres skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. 
  8.  

  Retningslinjer

  • Indkomne forslag (skriftligt) skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  • Alle valg gælder 2 år, dog vælges suppleanterne hvert år. Genvalg kan finde sted.
  • En person kan ikke vælges med mindre han/hun selv er til stede eller repræsenteret ved en fuldmagt.
  • Siddende brugerrådsmedlemmer, som er på valg og gerne vil genvælges, kan vælges ved håndsoprækning, med mindre der forlanges skriftlig afstemning af mindst en person, i salen.
  • Suppleanter eller nye brugerråds medlemmer skal altid vælges ved skriftlig afstemning.
  • Evt. ekstraordinær generalforsamling indkaldes med en uges varsel.
  • Regnskabsåret løber fra 1. jan til 31. december.

  Konstituering

  Brugerrådet konstituerer sig på 1. møde efter generalforsamlingen med følgende: Formand, næstformand, kassere, fast ordstyrer, deltagere i arbjedsgrupperne og referent. 

  Referat fra Brugerrådsmøderne

  • Referat til brugerråd og ledelse
  • Referat skal formidles til brugerne