Brugerrådet

Vedtægter og referater
 • Medlemmer

  §1

  Brugerrådet består af: 

  • 5 valgte brugere

  • 2 valgte suppleanter

  • 1 ældrerådsrepræsentant

  • Midgårds leder

  • 1 personalerepræsentant
 • Formål

  §2

  Brugerrådets formål er i videst muligt omfang, at varetage brugernes interesse i Midgård.

 • Målgruppe

  §3

  Alle pensionister og efterlønmodtagere der er selvhjulpne. Brugerrådets medlemmer stiller sig i videst muligt omfang til rådighed, sammen med lederen og personalet for herigennem, at give et godt samarbejde mellem alle parter.

 • Konstituering

  §4

  Stk. 1

  Alle pensionister og efterlønsmodtagere der er brugere af Midgård, er valgbare og stemmeberettigede.

  Stk. 1a

  Dog kan man ikke sidde både i Midgårds brugerråd og en bestyrelse, der benytter Midgård og dens faciliteter.

  Stk. 2

  Generalforsamlingen afholdes hvert år i sidste halvdel af februar.

  Stk. 3

  3 personer er på valg i ulige år. 2 personer er på valg i lige år. 2 suppleanter er på valg hvert år. 2 revisorer og 1 suppleant er på valg hvert år.

  Stk. 4

  Der kan kun udleveres 1 stemmeseddel pr. fremmødte bruger af Midgård.

  Stk. 5

  De opstillede kandidater kan være fraværende men er valgbare hvis fuldmagt kan fremvises.

  Stk. 6

  Brugerrådet konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

  Stk. 7

  Brugerrådet tegnes af formand og næstformand i forening. Brugerrådets kasserer og næstformand har hver for sig fuldmagt til rådets foreningskonto.

 • Generalforsamling

  §5

  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i Midgård og annoncering i husavisen ”Gnisten” Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde minimum følgende:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetæller

  3. Beretning ved formanden

  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

  5. Valg til Brugerrådet ifølge §4

  6. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

  7. Eventuelt

  Regnskabsåret følger kalenderåret.

  §6

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Brugerrådet, eller når mindst 50 brugere af Midgård sender en skriftlig begrundelse herom til Brugerrådet.

 • Møder

  §7

  Brugerrådet holder møde en gang månedlig, dog ikke i juli. Brugerrådet fastsætter selv tid, sted og dagsorden. Omkostninger ved mødet afholdes af Midgård. Suppleanterne kan deltage i møderne dog uden stemmeret. Ældrerådets repræsentant deltager i møderne uden stemmeret. Ved møderne er en fra Brugerrådet mødeleder. Personalet og Brugerrådet afholder 2 fællesmøder om året.

 • Vedtægter

  §8

  Brugerrådets vedtægter samt ændringer skal godkendes på generalforsamlingen, og sendes som orientering til den kommunale forvaltning for Sundhed og Ældre.

 • Referater

  Referater generalforsamling

  Referater Brugerrådsmøder

  Beretning fra Ældrerådet

Siden er sidst opdateret 23. november 2020