Vedtægter Centerrådet

Vedtægter
 • Centerets målgruppe
  • Pensionister
  • Førtidspensionister
  • Efterlønsmodtagere
 • Centerrådet består af
  • 4 brugerrepræsentanter
  • 1 beboerrepræsentant fra Teglværksparken
  • Leder af centeret
  • 2 brugersuppleanter
  • 1 beboersuppleant
  • 1 personalerepræsentant
  • 1 observatør fra ældrerådet uden stemmeret
 • Valg til Centerrådet

  Medlemmer til centerråd samt formand og kasserer vælges på centerrådsvalg i januar Dato for centerrådsvalg med valg offentliggøres i Korsør Posten, centernyt og ved opslag i centeret. Offentliggøres senest 14 dage før mødets afholdelse.

  Dagsorden på centerrådsvalget med valg:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 3 stemmetællere
  3. Beretning: Centerrådet v/formanden Økonomi v/kassereren
  4. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet, indsendes senest 7 dage før mødets afholdelse
  5. Valg til centerrådet
  6. Eventuelt

  Valg af medlemmer og suppleanter til centerråd foretages efter almindelig stemmeflerhed. Genvalg kan finde sted.

  • Der er 2 medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
  • Valgperioden er 2 år gældende fra 1/2 Formand på valg i lige år.
  • Kasserer på valg i ulige år.
  • Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år.
  • Valg af 2 bilagskontrollører med suppleant. Valgperiode 1 år.
  • Hvis et eller flere medlemmer eller suppleanter af centerrådet udtræder i løbet af valgperioden 1/2 - 31/1, indtræder de ved valget til suppleanter opstillede kandidater, som har fået flest antal stemmer.

  I tilfælde af at en person opstiller til valg, men er forhindret i at være fysisk tilstede under valget, kan personen opstilles ved afgivelse af fuldmagt/bekræftelse på, at personen er villig til at opstille til valg til centerrådet. Fuldmagten skal afleveres til et medlem af centerrådet.

 • Centerrådets formål

  Varetage brugernes interesser i videst muligt omfang.

 • Centerrådets indflydelse
  • Retningslinier for aktivitetscenterets daglige funktioner.
  • Indsigt i Indflydelse: aktivitetscenterets budget.
  • Modtagelse af gæster.
  • Prisniveau for cafeteria- og kantinevarer samt serviceydelser.
  • Centerrådet kan anmode både personale og brugere om at deltage i centerrådsmøder for eventuel drøftelse af forslag m.v
 • Stemmeret i Centerrådet

  Beboerrepræsentanten fra Teglværksparken samt de 4 brugerrepræsentanter. Centerleder, personalerepræsentant og suppleanter har ikke stemmeret.

 • Afholdelse af møder i Centerrådet

  Centerrådet afholder møde den 2. mandag i hver måned kl. 13.00 i centerrådet: Centeret.

  Dagsorden udsendes 8 dage før mødets afholdelse, ligesom referat udsendes. Juli måned søges friholdt for møder.

 • Centerrådet i øvrigt

  Centerrådets medlemmer stiller sig til rådighed i videst muligt omfang for centeret i dets daglige virke.

  Suppleanter indkaldes til hvert centerrådsmøde, modtager referat og deltager i centerrådets arbejde.

  Centerrådet er ansvarlig for, at trufne beslutninger udføres.
  Omkostninger i forbindelse med centerrådets funktioner afholdes af centeret.

 • Godkendelse

  Centerrådets vedtægter samt ændringer skal godkendes på brugermødet og sendes til orientering i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

 • Revideret og godkendt på Centerrådsvalg 21.01.19

  Vedtægterne er revideret og godkendt af Centerrådet. 

  Medlemmer af Centerrådet

  • Formand Anni Mejling
  • Næstformand Birthe Jacobsen
  • Kasserer Anne Nielsen
  • Centerrådsmedlem Elinor Jørgensen
  • 1. suppleant Jette Segato
  • 2. suppleant Lars Dilby
  • TVP repræsentant Ingen valgt TVP
  • suppleant ingen valgt
  • Afdelingsleder Jørgen Andersen
  • Personalerepræsentant Anne Henriksen
Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020